W celu uzyskania akredytacji dziennikarskiej na II Life Festival Oświęcim zapraszamy do wypełnienia formularza akredytacyjnego zamieszczonego poniżej do dnia 25 maja 2011. Potwierdzenie przyznania bądź odrzucenia wniosku w zakresie akredytacji zostanie przesłane drogą elektroniczną najpóźniej do dnia 27 maja 2011 r. na adres elektroniczny wskazany w formularzu akredytacyjnym.

Life Festival – zgłoszenie:

Prosimy również o przesłanie skanu lub faxu zgłoszenia z nazwą medium, imieniem i nazwiskiem przedstawiciela medium oraz podpisem i pieczątką redaktora naczelnego na adres mailowy: aleksandra.piasecka@testacommunications.pl, lub numer faxu: 22 885 32 54. Wnioski bez zgłoszeń z podpisem redaktora naczelnego nie będą brane pod uwagę. Formularze zgłoszenia dostępne są do ściągnięcia na stronie internetowej, w plikach do pobrania w sekcji biura prasowego II Life Festival Oświęcim.

Decyzję o przyznaniu akredytacji lub odrzuceniu wniosku podejmuje Zespół Biura Prasowego II Life Festival Oświęcim. Wszyscy z Państwa, którzy otrzymają akredytację, drogą elektroniczną uzyskają również szczegółowe informacje o dacie i miejscu ich wydawania.


Dziękujemy Państwu za wypełnienie formularzy akredytacyjnych.
Proces przyznawania akredytacji na II Life Festival Oświęcim – 2011 został zakończony.
W razie pytań prosimy o kontakt:
Wiktoria Sawicka 784 049 362
wiktoria.sawicka@testacommunications.pl

Formularz akredytacyjny
Medium:
Dane medium:
Dane personalne osoby ubiegającej się o akredytację:

Regulamin przyznania akredytacji dla mediów i biura prasowego

Regulamin przyznania akredytacji dla mediów i biura prasowego

1. Akredytowanie mediów i dziennikarzy będzie realizowane w imieniu i na rzecz organizatora głównego tylko i wyłącznie poprzez Biuro Prasowe na stronie internetowej II Life Festiwal Oświęcim – 2011 pod adresem www.lifefestival.pl

2. Kompletnie wypełnione formularze zgłoszeniowe zarówno pod względem merytorycznym jak i technicznym przyjmowane będą przez Biuro Prasowe od dnia 14 kwietnia 2011 r. od godziny 12:00, do dnia 23 maja 2011 r. do godziny 12:00.

3. Prawidłowo wypełniony wniosek akredytacyjny powinien zostać uzupełniony o zgłoszenie z podpisem i pieczątką redaktora naczelnego, które powinno zostać przesłane w postaci skanu na adres mailowy: aleksandra.piasecka@testacommunications.pl lub faxem na numer: 22 885 32 54 do dnia 25 maja 2011. Wnioski akredytacyjne bez przesłanych zgłoszeń nie będą brane pod uwagę.

4. Potwierdzenie przyznania bądź odrzucenia wniosku w zakresie akredytacji zostanie przesłane drogą elektroniczną najpóźniej do dnia 27 maja 2011 r. na adres elektroniczny wskazany w formularzu akredytacyjnym.

5. W szczególnych przypadkach Biuro Prasowe może powiadamiać media a także dziennikarzy o przyznaniu lub odrzuceniu wniosku w zakresie akredytacji prasowej także drogą telefoniczną.

6. Zespół Biura Prasowego wydaje dwa rodzaje akredytacji dla mediów: dziennikarską i fotoreporterską.

7. Każda z akredytacji uprawnia do poruszania się w ramach wyznaczonych stref podczas konkretnych wydarzeń Festiwalu w dniach 11 – 18 czerwca 2011 r:

AKREDYTACJE DZIENNIKARSKA I FOTOREPORTERSKA uprawniają do:

11 czerwca
- uczestnictwa w spotkaniu z artystami koncertu Orkiestry Filharmonii Krakowskiej z udziałem solistów Opery Wiedeńskiej i Dalibora Karvaya

16 czerwca
- uczestnictwa w spotkaniu z artystą podczas odsłonięcia murala projektu Edwarda Dwurnika

17 czerwca
- uczestnictwa w konferencjach prasowych z artystami koncertu World Artists

18 czerwca
- przebywania w wyznaczonych przez organizatora miejscach na stadionie MOSiR podczas koncertu finałowego festiwalu
- korzystania z namiotu prasowego umieszczonego na terenie stadionu MOSiR w Oświęcimiu 14:00 – 01:00
- uczestnictwa w konferencjach prasowych z artystami koncertu finałowego

AKREDYTACJA FOTOREPORTERSKA uprawnia dodatkowo do: - wstępu pod scenę podczas koncertu World Artists 17 czerwca oraz podczas koncertu finałowego 18 czerwca w określonym przez organizatora czasie

8. Wyłączne prawo do utrwalania przekazu video z koncertów ma organizator – Fundacja Peace Festival. Nagrania telewizyjne mogą być realizowane przez media wyłącznie podczas konferencji prasowych z artystami.

9. Szczegółowe informacje na temat zakresu akredytacji zostaną przesłane na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy po potwierdzeniu przyznania akredytacji.

10. Wydawanie przyznanych akredytacji dla dziennikarzy i fotoreporterów będzie miało miejsce w dniach 11-18 czerwca 2011 r, w następujących miejscach i godzinach:
11 czerwca: 16:00 – 19:00 Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24
16 czerwca: 11:00 – 19:00 Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24
17 czerwca: 11:00 – 19:00 Centrum Żydowskie w Oświęcimiu, Pl. Ks. Jana Skarbka 5
18 czerwca: 11:00 – 20:00 Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży, ul. Legionów 11

11. Informacje na temat miejsc oraz godzin wydawania akredytacji, zostaną przesłane drogą mailową na wskazany w formularzu akredytacyjnym adres po potwierdzeniu przyznania akredytacji.

12. Warunkiem odbioru przyznanej akredytacji jest okazanie legitymacji prasowej lub dowodu tożsamości.

13. Podczas II Life Festival Oświęcim do dyspozycji dziennikarzy udostępniony zostanie namiot prasowy zlokalizowany na stadionie MOSiR w Oświęcimiu. Namiot prasowy będzie dostępny dla przedstawicieli mediów w dniu 18 czerwca w godzinach: od 14:00 w dniu 18 czerwca do 1:00 19 czerwca 2011 r.

14. Biuro Prasowe będzie wyposażone w:
a. bezprzewodowy internet (Wi-Fi),
b. drukarkę do wykorzystania przez dziennikarzy,
c. dwa dodatkowe stanowiska pracy ze sprzętem komputerowym w sytuacji gdy dany akredytowany dziennikarz nie posiada własnego sprzętu (ilość sprzętu jest ściśle ograniczona),
d. Biuro Prasowe II Life Festival Oświęcim zapewnia napoje zimne i ciepłe w czasie odbywania się ww. imprezy dla wszystkich akredytowanych mediów i dziennikarzy.

15. Dostęp do Biura Prasowego będą mieli jedynie akredytowani dziennikarze i media na podstawie okazania akredytacji.

16. Akredytacje dla mediów są przyznawane w formie bezpłatnego identyfikatora prasowego (karty prasowej) i nie podlegają zwrotowi.

17. Biuro Prasowe pokrywa wszelkie koszty połączeń związanych z przekazem internetowym i transmisją danych dla mediów i dziennikarzy tylko i wyłącznie na terenie Biura Prasowego.

18. Biuro Prasowe nie odpowiada za zakwaterowanie dziennikarzy, ani nie finansuje takiego pobytu. Biuro Prasowe może jedynie rekomendować podmiot, który pośredniczy w zakwaterowaniu dziennikarzy podczas imprezy.

19. Akredytacją może posługiwać się tylko i wyłącznie jej właściciel.

20. Organizator oraz Biuro Prasowe nie ponoszą odpowiedzialności za straty zarówno materialne jak i osobowe.

21. Osoba która otrzyma akredytację, zobowiązuje się do przestrzegania przydzielonych jej stref w ramach wykonywania obowiązków dziennikarskich. Ponadto zobowiązuje się także do ścisłego i rzetelnego wykonywania wszelkich poleceń wynikających z regulaminu imprezy masowej bądź wytycznych narzuconych przez służby porządkowe, a w szczególności ochronę imprezy, policję, straż graniczną itp.

22. Osoba posługująca się akredytacją prasową, przyjmuje do wiadomości, iż używanie akredytacji w sposób niewłaściwy bądź niezgodny z obowiązującym prawem, zostanie pozbawiona dalszej możliwości posługiwania się akredytacją i wykonywania obowiązków zgodnie z jej przeznaczeniem.

23. Biuro Prasowe zastrzega sobie prawo wprowadzania limitu akredytacji dla poszczególnych redakcji lub agencji oraz innych instytucji i firm. Decyzję w tej sprawie podejmuje każdorazowo Oficer Prasowy.

24. W związku z międzynarodowym charakterem imprezy oraz ograniczoną liczbą możliwych akredytacji, pierwszeństwo w ich uzyskaniu mają media ogólnokrajowe, ponadregionalne (m.in. telewizja, radio, prasa, internet itp.) oraz inne tego typu instytucje (m.in. agencje prasowe i fotograficzne) o pozycji lidera w kraju bądź w regionie.

25. O przyznaniu akredytacji decyduje Zespół Biura Prasowego, a w szczególnych przypadkach Oficer Prasowy lub osoby przez niego wyznaczone. Decyzja o przyznaniu akredytacji bądź odrzucenie wniosku akredytacyjnego jest ostateczna, bez możliwości odwołania.

26. W kwestiach spornych bądź budzących wątpliwości, ostateczną i wiążącą decyzję oraz interpretację powyższego regulaminu podejmuje Oficer Prasowy, każdorazowo kierując się dobrem najwyższym ogólnie pojętym dla całości imprezy. Podjęte w ten sposób decyzję są ostateczne.